sepolia logo

Το ppCITY είναι ένα ερευνητικό έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ε.Τ.Π.Α. στα πλαίσια της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το ppCITY είναι ένα έργο που ερευνά με ποιον τρόπο μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό του Δημόσιου Χώρου.

Ποιός είναι ο Δημόσιος Χώρος στον οποίο αναφερόμαστε; Πλατείες, παιδικές χαρές, ένα δημοτικό γήπεδο, ένας πεζόδρομος αλλά και ένα μικρό πεζούλι που τα παιδιά έπειτα από το σχολείο συναντιούνται και συζητούν, και πολλά ακόμα μεγαλύτερα ή μικρότερα σύνολα απαρτίζουν το αστικό περιβάλλον στο οποίο όλοι ζούμε και κινούμαστε καθημερινά. Όμως πόσο λόγο έχουμε στον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους; Oι συμμετοχικές διαδικασίες (Public Participation / PP) στον σχεδιασμό του δημοσίου χώρου έχουν μερικώς εισαχθεί στην ελληνική νομοθεσία, αλλά οι αρμόδιοι φορείς δεν είναι εξοικειωμένοι. Η ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση σχεδιασμού του δημοσίου χώρου εγείρεται.

Στο επίκεντρο της προσέγγισης και του οράματός μας είναι η προώθηση του Συμμετοχικού Σχεδιασμού. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που εμπλέκουν την κοινωνία σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης πολιτικών και έργων. Δεν πρόκειται μονάχα για τη διαβούλευση επί νόμων ή μελετών, αλλά για μια ουσιαστική, ισότιμη και συμπεριληπτική διαδικασία συμμετοχής και συναπόφασης.

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την παρακολούθηση και το σχεδιασμό έργων και δράσεων σε επίπεδο πόλης και γειτονιάς, με κέντρο τον πολίτη, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Η εμπλοκή και η συμμετοχή του κοινού και των χρηστών του δημοσίου χώρου είναι ουσιαστική και καθοριστική. Το σύστημα αποτελείται από τρεις βασικές πλατφόρμες διαχείρισης, διάδρασης και ανάλυσης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα αρθρωτό σύστημα. Ο πυρήνας του συστήματος είναι η πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού με τις υπόλοιπες δύο να λειτουργούν υποστηρικτικά και ενισχυτικά, αλλά και αυτόνομα. H Πλατφόρμα 2, αποτελεί μοναδικό στη σύλληψη σύστημα εφαρμογής συμμετοχικού σχεδιασμού. Αποτελεί ένα προγραμματιστικό περιβάλλον το οποίο θα παρέχει τα εργαλεία, τις γνώσεις και τα βήματα για ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των χρηστών.

Στα πλαίσια δοκιμής, διόρθωσης, αξιολόγησης και διάδοσης της πλατφόρμας 2 του συμμετοχικού σχεδιασμού, θα διεξαχθεί πιλοτική εφαρμογή στην περιοχή των Σεπολίων. Η εφαρμογή αυτή θα αφορά το οικόπεδο στην οδό Αυλώνος και Καλαμά, που κάποτε φιλοξενούσε κτηριακές εγκαταστάσεις βιομηχανίας φελλού. Με ποιόν τρόπο το συγκεκριμένο οικόπεδο μέσα από όρους συμμετοχής θα μπορέσει να επανασχεδιαστεί και να μεταμορφωθεί σε ένα δροσερό πυρήνα που θα καλύπτει τις ανάγκες και τις αισθητικές αξίες των κατοίκων και των ευρύτερων κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται στη γειτονιά; Οι σχεδιαστικές αρχές και οι αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός δροσερού και ευχάριστου σημείου για την περιοχή, θα αναζητηθούν μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 2 αλλά και άλλων δράσεων.

Σας προσκαλούμε ως κάτοικους ή/και εμπλεκόμενους φορείς να πάρετε μέρος στην Πιλοτική Εφαρμογή της Πλατφόρμας 2, που θα λάβει χώρα στην περιοχή των Σεπολίων στο Δήμο Αθηναίων τον Σεπτέμβριο του 2019!

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν επιθυμείτε να συμμετέχετε. Η Εφαρμογή θα περιλαμβάνει ένα δια ζώσης εργαστήριο, ένα διαδικτυακό χωρικό ερωτηματολόγιο και η διάδοσή της στα Social Media.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

PP City logo full 

--

 

 

 

 

 

 

 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών
Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού
Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-02901
ppcity.eu

 

Επισκεφθείτε επίσης τον σύνδεσμο με τους διαδραστικούς χάρτες της ppCity