sepolia logo

Από τον Μάϊο είχαμε γράψει σχετικά με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για κλείσιμο κάποιων δρόμων στα Σεπόλια προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 4ης & 5ης Δ.Κ.”.

Συγκεκριμένα, είχαμε γράψει ότι θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, στο τμήμα της οδού:

1. Κωνσταντινουπόλεως, μεταξύ των οδών Σεπολίων και Σωζοπόλεως
2. Σεπολίων, μεταξύ των οδών Ευαλκίδου και Σωζοπόλεως
3. Χειμάρας, μεταξύ των οδών Αγ. Σοφίας και Σεπολίων

και για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, στο τμήμα της οδού:

1. Καρπενησίου, μεταξύ των οδών Αυλώνος και Κωνσταντινουπόλεως
2. Αυλώνος, μεταξύ των οδών Αμβρακίας και Πανουργιά

Πριν λίγες μέρες ξεκίνησαν τα έργα και τα Σεπόλια έχουν αναστατωθεί κυκλοφοριακά. Φυσικά είναι ένα έργο απαραίτητο να γίνει και χρειάζεται όλοι μας να δείξουμε υπομονή και ευελιξία. Ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε για ένα διάστημα και τις συνήθειές μας, όσον αφορά τις διαδρομές μας.

Εκεί που χειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι η διάβαση των σιδηροδρομικών γραμμών στην Σεπολίων (θέση Οκτώ). Καθώς όλη η κίνηση από το κέντρο προς τα δυτικά περνάει από αυτήν την διάβαση και τώρα όλη αυτή η κίνηση διοχετεύεται αποκλειστικά στην Κωνσταντινουπόλεως, σχηματίζεται μεγάλη ουρά οχημάτων που κολλάνε πάνω στην διάβαση των γραμμών.

Είναι απαραίτητο ο ΟΣΕ να δώσει οδηγίες ώστε τα τρένα να διέρχονται με την χαμηλότερη δυνατή ταχύτητα από την συγκεκριμένη διάβαση. Τέτοια ταχύτητα που να μπορούν να σταματούν τελείως την αμαξοστοιχία, αν ο οδηγός διαπιστώσει ότι η διάβαση είναι κλειστή από οχήματα.

Και επίσης η τροχαία είναι απαραίτητο να πάρει συμπληρωματικά μέτρα στο σημείο, ακόμα και με την συνεχή παρουσία τροχονόμου που θα ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Άλλωστε η απόφαση της τροχαίας και την οποία αναδημοσεύουμε παρακάτω, αναφέρει ότι «Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα διακόπτονται κατ' εντολή του Αξιωματικού Επόπτη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ή του Διοικητή του κατά τόπον αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας». Για να μην φτάσουμε λοιπόν στην διακοπή των εργασιών, ας παρθούν πρώτα ορισμένα απαραίτητα μέτρα.

Η απόφαση της ΔιεύθυνσηςΤροχαίας Αττικής:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

I. Τις ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αθηναίων, κατά το χρονικό διάστημα από 03-11-2021 έως 03-02-2022, καθ’ όλο το 24ωρο, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου: ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4ης & 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ¨, ως εξής:

1η ΦΑΣΗ
- Την πλήρη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σεπολίων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευαλκίδου και Σωζοπόλεως. Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής: Κωνσταντινουπόλεως – Σωζοπόλεως ή Σηλυβρίας – Σεπολίων.
 - Την αμφιδρόμηση της οδού Σωζοπόλεως.
 - Την απαγόρευση στάθμευσης αμφίπλευρα της οδού Σωζοπόλεως.
 - Την πλήρη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Χειμάρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Σοφίας και Σεπολίων.
 - Την αμφιδρόμηση της οδού Χειμάρας από την συμβολή της με την οδό Αγ. Σοφίας έως το αποκλεισμένο τμήμα.
 - Την πλήρη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αυλώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανουργία και Αμβρακίας.
 - Την απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Ακτίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανουργία και Αμβρακίας.
 - Υποχρεωτική κατεύθυνση προς τα εμπρός για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Καρπενησίου.
 - Την απαγόρευση στάθμευσης καθ’ όλο το μήκος της οδού Καρπενησίου.

2η ΦΑΣΗ
Την πλήρη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευαλκίδου και Σωζοπόλεως. Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής: Σεπολίων - Σωζοπόλεως ή Σηλυβρίας – Κωνσταντινουπόλεως.

II. Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα διακόπτονται κατ' εντολή του Αξιωματικού Επόπτη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ή του Διοικητή του κατά τόπον αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας.

III. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και συντηρεί την οδική σήμανση για εκτελούμενα έργα εντός κατοικημένων περιοχών, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όπως επίσης και την ακώλυτη εξυπηρέτηση των παρόδιων δραστηριοτήτων.

IV. Η παρούσα δεν υποκαθιστά τυχόν λοιπές άδειες ή εγκρίσεις (άδεια τομής, σύμφωνη γνώμη Ο.Α.Σ.Α., ΚΤΕΛ κλπ, ώρες κοινής ησυχίας κλπ), που πρέπει να ληφθούν για τις εν λόγω εργασίες.

V. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΟΣ Ταξίαρχος