sepolia logo

Προκειμένου να ενημερώνουμε συνολικά τους αναγνώστες μας για τα σημαντικά ζητήματα της περιοχής μας, αναδημοσιεύουμε ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης Δημοπρασίας από την ΕΡΓΟΣΕ για το έργο στις σιδηροδρομικές γραμμές στην γειτονιά μας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και αφορά το έργο «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΣ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Σ.Α.) – ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ» (ΑΔ 2507), προϋπολογισμού 122.000.000,00 ΕΥΡΩ.

Δείτε ΕΔΩ την διακήρυξη

 ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Α Ρ Ι Θ . 2 5 0 7
H Εταιρεία «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» διακηρύσσει την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή του έργου: «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΣ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Σ.Α.) – ΤΡΕΙΣ
ΓΕΦΥΡΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ» (ΑΔ 2507),
προϋπολογισμού 122.000.000,00 ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού για
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου
μήκους 2,36 χλμ, εκ των οποίων τα 1,91 χλμ. υποβαθμισμένου / υπογειοποιημένου, ο
οποίος ξεκινά από την έξοδο του Σ.Σ. Αθηνών προς Θεσαλλονίκη (ΧΘ 10+821) και
καταλήγει στις Τρεις Γέφυρες (ΧΘ 13+181) στη περιοχή Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων
όπου συναντά τον πρόσφατα κατασκευασμένο και σε λειτουργία νέο τετραπλό
σιδηροδρομικό διάδρομο. Η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή κατασκευάζεται επί της
υφιστάμενης ζώνης κυκλοφορίας σταδιακά – πρώτα ο Δυτικός διάδρομος και κατόπιν ο
Ανατολικός.
3. Γλώσσα Ελληνική.
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος.
5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην πύλη του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 28/12/2017 και
ώρα Ελλάδος 11:00 π.μ.
6. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/01/2018, ημέρα
Τετάρτη. Ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.
7. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264
του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
8. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
9. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF (Connecting
Europe Facility) 2014-2020 και είναι εγγεγραμμένο στο ενάριθμο 2017ΣΕ67110004 της
ΣΑΕ 671/1 του ΠΔΕ. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016.
11. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.440.000,00 ευρώ. Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
1.
X:\Έργα\S 2507 Υπογειοποίηση Σεπολίων\Αλληλογραφία\Περίληψη Διακήρυξης Α.Δ. 2507.doc
1στην ένωση. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
12. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα Οδοποιίας και σε Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76
του ν. 4412/2016.
13. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της Διακήρυξης. Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α
του ν. 4412/2016. Για τους οικονομικούς φορείς της παραγράφου 21.1. β, γ και δ, της
Διακήρυξης ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 23.4.γ αυτής.
14. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των μελετών της σύμβασης Α.Δ. 2507 στα
γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
15. Αποστολή της Προκήρυξης για Δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. 23-11-2017.
16. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά 10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ A.E.,
Καρόλου 27, γραφείο 207 (αρμόδια: κα Ευρυδίκη Κανελλοπούλου, τηλ. 210 5283330).
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.