Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αντιρρήσεων του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Υ.Π.Α.) για την αγορά του Κεντρικού Κτιρίου.
Ημ/νια: 03/05/2017 08:26:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: Ω6447Λ7-8ΤΦ

Δείτε το στην Διαύγεια