Γ. Πατούλης: Στόχος μας είναι να γίνει μια «έξυπνη» Περιφέρεια η Αττική που θα συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη βιωσιμότητα του αστικού ιστού

Η ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ευφυούς Περιφέρειας η οποία θα προσδιορίζει το μέλλον σε επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών και αστικής βιωσιμότητας, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνέντευξης που έδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στο Περιοδικό NetWeek και στο αφιέρωμα για τις έξυπνες πόλεις.

Ο περιφερειάρχης Αττικής αναφερόμενος στους στόχους του για την υλοποίηση του οράματος μιας «έξυπνης Περιφέρειας» επισημαίνει στην συνέντευξη ότι «το σημείο κλειδί είναι ο συνδυασμός της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας με άριστες συνθήκες διαβίωσης, την προσωπική ευεξία, την κοινωνική συνοχή και το αίσθημα ασφάλειας».

Ο Γ. Πατούλης προσθέτει ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται μια συνολική κινητοποίηση δυνάμεων και ανθρώπων με διαφορετικά επιστημονικά και τεχνολογικά υπόβαθρα. «Πάνω σε αυτό ακριβώς το σημείο θα αναλάβουμε πρωτοβουλία ως Περιφέρεια προκειμένου να υπάρξει μια διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ των ειδικών, των επιχειρήσεων και των πολιτών. Αυτό απαιτεί εκτός από τη δημιουργία ολοκληρωμένων τεχνολογικών συστημάτων, ένα μακρόπνοο όραμα που θα φέρει στην επιφάνεια τις τοπικές ιδιομορφίες και εγχώριες ιδέες, σε μια κοινή προσπάθεια να χτιστεί ένα οικοσύστημα υπηρεσιών που θα συσχεδιαστεί από όλους τους αρμόδιους φορείς και θα αποτελεί συνειδησιακά ιδιοκτησία όλων. Ένα τέτοιο οικοσύστημα θα πρέπει να είναι διαλειτουργικό για να μπορεί να ενσωματώνει ανά πάσα στιγμή νέες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι εύκαμπτο και ευπροσάρμοστο στις νέες ανάγκες και τάσεις των καιρών»

Αναφερόμενος στα οφέλη τονίζει ότι αυτά θα είναι τεράστια. Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που ο πολίτης επικοινωνεί, συναλλάσσεται και εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες. Το μοντέλο της ευφυούς Περιφέρειας σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει το αύριο της εξυπηρέτησης του πολίτη και τη βιωσιμότητα του αστικού ιστού. Στόχος μας είναι, η διασύνδεση συστημάτων, στον τομέα της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και εφαρμογών για τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και την ανάδειξη ενός νέου μοντέλου συμμετοχικότητάς τους στα κοινά. Είναι ανάγκη να εργαστούμε όλοι μαζί δημιουργώντας ένα νέο αποδοτικό μοντέλο διοίκησης. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί και πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια του μετασχηματισμού και της “Έξυπνης” Βιώσιμης Ανάπτυξης. Όλοι οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να οργανώσουν και να υποστηρίξουν προς αυτή την κατεύθυνση τις πόλεις. Στη σημερινή συγκυρία, βασική προϋπόθεση ενίσχυσης των πόλεων αποτελεί ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους ενός Προγράμματος Ενδυνάμωσης των Δήμων και των Περιφερειών, για να αποκτήσουν την αναγκαία στελέχωση και τεχνική υποδομή, ώστε να ασκούν τις βασικές αρμοδιότητες που προβλέπει η νομοθεσία.

Ο Περιφερειάρχης κάνει αναφορά και στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στη συγκρότηση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη συνέντευξη και στο θέμα των φυσικών καταστροφών, καθώς η Περιφέρεια Αττικής έχει πληγεί ανεπανόρθωτα στο παρελθόν και συνεχίζει να πλήττεται. «Βασική προτεραιότητα είναι να ληφθούν μέτρα που θα καταστήσουν την Περιφέρειά μας ανθεκτική σε όλους τους συναφείς κινδύνους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο επισυναπτόμενο αρχείο