Με παρέμβασή του προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής ζητά να μην γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής, σχετικά με την προηγούμενη απόφαση του 6ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Να θυμίσουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει αποφασίσει την αγορά του κτιρίου (πρώην ΟΠΑΠ), που βρίσκεται στον Κηφισό και εν συνεχεία η Περιφέρεια ζήτησε από το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει για την νομιμότητα της αγοράς. Το Ε.Σ. έκρινε κατ' αρχήν ότι συντρέχει ουσιώδης νομική πλημμέλεια στην επιμέρους φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής.

Σε αυτήν την απόφαση του Ε.Σ. η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε αίτηση αναίρεσης.

Και με την σειρά του ο Σ.Υ.Π.Α. κάνει την παρακάτω παρέμβαση.

Θέμα: Αντίκρουση της Αίτησης Αναθεώρησης της Περιφέρειας Αττικής, κατά της με αριθμό 2341/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αξιότιμοι/ες κ.κ. Δικαστές.

Τυγχάνω νομίμως υφιστάμενο και δικαστικά αναγνωρισμένο πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Σωματείο όλων των εργαζομένων και με κάθε σχέση εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής. Από τις  διατάξεις του άρθρου 2 του, νομίμως εγκριθέντος με την υπ’ αριθμ. 5127/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και καταχωρηθέντος στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό μητρώου 28720 και ειδ. αρ. 6073, από 19 Μαϊου 2011 Καταστατικού μου, που προσάγω και επικαλούμαι, προβλέπονται, ως σκοποί μου, α. Η συνένωση όλων των εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής, σε μία ενωτική, μαζική συνδικαλιστική οργάνωση, για τη διαφύλαξη και προαγωγή των, εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών, συμφερόντων τους. β. Η προβολή των προβλημάτων και αιτημάτων των εργαζομένων, ο συντονισμός στη διεξαγωγή των διεκδικητικών αγώνων και η καθοδήγησή τους για την περιφρούρηση των κατακτήσεών τους. γ. Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων. δ. Η συνεργασία του Συλλόγου και ο συντονισμός της δράσης του με τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, αλλά και των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, για την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. ε. Η διευκόλυνση και παροχή κινήτρων για την επιμόρφωση των μελών μου. ζ. Η ηθική και υλική συμπαράσταση στα μέλη μου. η. Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος, από κάθε παρέμβαση, καθώς και η διασφάλιση των διαδικασιών, στη λειτουργία και στη δράση του, που βασίζονται στις αρχές της Δημοκρατίας και της αυτονομίας και θ. Η συμβολή στη διαφύλαξη της ειρήνης και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Όπως όλα τα ανωτέρω προκύπτουν από τα προσαγόμενα και επικαλούμενα, ακριβές αντίγραφο του πιο πάνω Καταστατικού μου, σχετική Βεβαίωση Μεταβολών του Πρωτοδικείου Αθηνών και ακριβές απόσπασμα των (2) Πρακτικών Συνεδριάσεως, περί συγκροτήσεως σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου μου (Σχετικά Να 1, 2 και 3, αντίστοιχα).

—————-

Πληροφορήθηκα, ότι η Περιφέρεια Αττικής άσκησε, ενώπιον του Τμήματός σας, Αίτηση Αναθεώρησης της υπ’ αριθμό 2341/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Δικαστηρίου σας, η οποία: «Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση ανάκλησης, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. Αποφαίνεται ότι συντρέχει ουσιώδης νομική πλημμέλεια στην επιμέρους φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής» και ειδικότερα μέχρι το στάδιο της κατακύρωσης με την 1057/5.5.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.».

Η εν λόγω Αίτηση Αναθεώρησης, η οποία συζητείται, κατά την δικάσιμο της 24ης Ιανουαρίου 2018, ενώπιον του Δικαστηρίου σας, είναι νόμω και ουσία αβάσιμη.

Δεδομένου δε ότι η τήρηση της νομιμότητας αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης και δικαίωμα του καθενός, αιτούμαι, στα πλαίσια του ασκούμενου από το Δικαστήριό σας ελέγχου νομιμότητας δαπανών, την απόρριψη της ένδικης ως άνω Αίτησης Αναθεώρησης, που άσκησε η Περιφέρεια Αττικής, κατά της πιο πάνω με αριθμό 2341/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Δικαστηρίου σας, ως έχων πρόδηλο προσωπικό, συγκεκριμένο και άμεσο έννομο συμφέρον, καθ’ όσον η ως άνω με αριθμό 1057/5-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη, στα έννομα συμφέροντα των μελών μου και εμού που, ως συνδικαλιστικό σωματείο των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της άνω Περιφέρειας, είμαι ταγμένο στην προστασία και υπεράσπιση των επαγγελματικών, εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, ηθικών και πολιτιστικών συμφερόντων των μελών μου εν λόγω υπαλλήλων, καθώς και στην διασφάλιση και προστασία της προσωπικότητας και της υπηρεσιακής, ηθικής και κοινωνικής υπόστασης και της αξιοπρέπειάς τους, αφού, με την ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής θίγονται ανεπανόρθωτα οι συνθήκες απασχολήσεώς τους, ζητήματα άλλωστε που σχετίζονται άμεσα και με τους ως είρηται σκοπούς μου, στην πραγμάτωση των οποίων κατατείνει η αποστολή του παρόντος εγγράφου μου και έτσι, εν όψει των προαναφερθέντων σκοπών μου, εν προκειμένω, με έννομο συμφέρον, παρεμβαίνω στη σχετική, ενώπιόν σας, διαδικασία, διότι, κατά τα ανωτέρω, με την έκδοση και εφαρμογή της παραπάνω αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, θίγονται ανεπανόρθωτα, τα έννομα συμφέροντα των μελών μου και εμού, συνδικαλιστικού σωματείου των υπαλλήλων, που υπηρετούν στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής.

Η ως άνω με αριθμό 1057/5-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε, στη «SYNERGO A.E.», η δημοπρασία για την αγορά ακινήτου, που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και ως κτήριο στέγασης Υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα Αθήνας και που βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου, στα πλαίσια μιας, κατά την άποψή μου, μη σύννομης στο σύνολό της διαγωνιστικής διαδικασίας, παραβιάζει ευθέως το νόμο.

Γι’ αυτό και η παραπάνω με αριθμό 2341/2017 απόφαση του VI Τμήματος του Δικαστηρίου σας ουδόλως έσφαλε, αλλά ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε το Νόμο και ορθώς και νομίμως και κατά δικαία κρίση, εκτίμησε το προσαχθέν αποδεικτικό υλικό, αιτιολογούσα πλήρως και εμπεριστατωμένα την κρίση της,

Συνεπώς, ορθώς, το VI Τμήμα του Δικαστηρίου σας έχει διαπιστώσει και αποφανθεί, με την ανωτέρω απόφασή του, ότι συντρέχει ουσιώδης νομική πλημμέλεια στην επιμέρους φάση της υπό έλεγχο διαγωνιστικής διαδικασίας και ειδικότερα μέχρι το στάδιο της κατακύρωσης με την 1057/5.5.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για όλους τους λόγους, που εμπεριστατωμένα αναφέρει στο σκεπτικό της ως άνω απόφασής του.

—————-

Εν προκειμένω, η ανωτέρω με αριθμό 1057/5-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε η δημοπρασία για την αγορά ακινήτου, που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και ως κτήριο στέγασης Υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα Αθήνας και που βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου, αλλά και οι προηγηθείσες αυτής υπ’ αριθμ. 853/2017, υπ’ αριθμ. 706/2017 και υπ’ αριθμ. 88/2017 αποφάσεις της αυτής Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με την εν λόγω αγορά ακινήτου, που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής κλπ, μετά από τη σχετική με αριθμό 218048/23-11-2016 Διακήρυξη της ίδιας εν λόγω Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, δεν είναι σύννομες, για τους λόγους, που εκθέτω, όλως συνοπτικά, αμέσως κατωτέρω:

 Ι) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περ. θ΄ του Ν. 3852/2010: «Συνιστώνται οι εξής περιφέρειες: … θ. Η περιφέρεια Αττικής, η οποία περιλαμβάνει το Νομό Αττικής. Έδρα της περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα [σαφώς εννοουμένου του Δήμου της Αθήνας]. Η περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους Αθηναίων, Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνος, Ηλιούπολης και Δάφνης – Υμηττού. Η περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου. Η περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους Πεντέλης, Κηφισιάς, Μεταμορφώσεως, Πεύκης – Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού – Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου και Ηρακλείου. Η περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών περιλαμβάνει τους δήμους Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου και Αγ. Αναργύρων – Καματερού. Η περιφερειακή ενότητα Πειραιώς περιλαμβάνει τους δήμους Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος. Η περιφερειακή ενότητα Νήσων περιλαμβάνει τους δήμους Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου. Η περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει τους δήμους της νομαρχίας Δυτικής Αττικής. Η περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής περιλαμβάνει τους δήμους της νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.».

Με την ως άνω απόφαση και με τις προηγηθείσες αυτής ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής παραβιάζεται ευθέως η παραπάνω διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 περ. θ΄ του ως άνω Ν. 3852/2010, με την οποία ορίζεται, ότι έδρα της Περιφέρειας Αττικής είναι η Αθήνα, ήτοι ο Δήμος της Αθήνας, καθ’ όσον το κτήριο, το οποίο έκρινε κατάλληλο, όσον αφορά τη θέση του και για το οποίο κατακύρωσε τη δημοπρασία η εν λόγω Οικονομική Επιτροπή, προς αγορά του, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι ως έδρα της Περιφέρειας Αττικής, βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Περιστερίου και όχι εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου της Αθήνας, όπως προκύπτει, από τις ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και από όλα τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σημειώνεται, ότι η έδρα της Περιφέρειας Αττικής, που είναι ο Δήμος της Αθήνας, δεν σχετίζεται καθόλου με τη συγκρότησή της, στις Περιφερειακές Ενότητες, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής, δηλαδή άλλο η έδρα της Περιφέρειας και άλλο οι Περιφερειακές Ενότητες αυτής.

Με τη λογική δε της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, θα μπορούσε το κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής να ευρίσκεται και στο Καματερό ή στην Πεντέλη ή στη Γλυφάδα Αττικής.

ΙΙ) Σε περίπτωση υλοποίησης της πληττόμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, θα δημιουργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πλήρης σύγχυση, στο ζήτημα της δωσιδικίας της Περιφέρειας Αττικής, ως νομικού προσώπου, δηλαδή στο ζήτημα σε τίνος Ειρηνοδικείου την αρμοδιότητα θα υπάγεται η Περιφέρεια Αττικής, του Ειρηνοδικείου Αθήνας ή του Ειρηνοδικείου Περιστερίου, αφού ο Νόμος ορίζει, ότι η νόμιμη έδρα της Περιφέρειας Αττικής είναι στο Δήμο της Αθήνας που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Αθήνας, ενώ η πραγματική έδρα της θα είναι στο Δήμο του Περιστερίου που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Περιστερίου.

ΙΙΙ) Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2.1 και 2.2 της ως άνω με αριθμό 218048/23-11-2016 Διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής: «2.1 Το προς αγορά ακίνητο θα πρέπει να είναι αυτοτελές και αυτόνομο, σύμφωνο με τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, κατάλληλο για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1 «Διάρθρωση Υπηρεσιών κεντρικού κτιρίου Περιφέρειας Αττικής». 2.2 Το κτίριο πρέπει να ευρίσκεται: – Είτε εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς: Πλατεία Μεταξουργείου – Δεληγιώργη – Παναγή Τσαλδάρη – Πειραιώς (έως οδού Πύργου και επάνοδος γραμμικά έως Πέτρου Ράλλη) – Πέτρου Ράλλη – Θηβών – Βασιλέως Αλεξάνδρου – Εθνάρχου Μακαρίου – Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας – Αχαρνών – Αγ. Αναργύρων – Χαλκίδος – Πατησίων – Ιουλιανού – Φιλαδελφείας – Δεληγιάννη – Πλατεία Μεταξουργείου …».

Πλην, όμως, το ανωτέρω κτήριο, το οποίο έκρινε κατάλληλο η εν λόγω Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά τη θέση του και για το οποίο κατακύρωσε τη δημοπρασία η εν λόγω Οικονομική Επιτροπή, προς αγορά του, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι ως έδρα της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και ως κτήριο των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθήνας κείται εκτός του αμέσως ανωτέρω περιγράμματος οδών της πιο πάνω Διακήρυξης, δοθέντος ότι αυτό ευρίσκεται πέραν της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην περιφέρεια του Δήμου Περιστερίου, δηλαδή το κτήριο το οποίο επελέγη ως κατάλληλο και για το οποίο κατακυρώθηκε η ως άνω δημοπρασία, δεν ευρίσκεται εντός της περιοχής, «που περικλείεται από τις οδούς: Πλατεία Μεταξουργείου – Δεληγιώργη – Παναγή Τσαλδάρη – Πειραιώς (έως οδού Πύργου και επάνοδος γραμμικά έως Πέτρου Ράλλη) – Πέτρου Ράλλη – Θηβών – Βασιλέως Αλεξάνδρου – Εθνάρχου Μακαρίου – Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας – Αχαρνών – Αγ. Αναργύρων – Χαλκίδος – Πατησίων – Ιουλιανού – Φιλαδελφείας – Δεληγιάννη – Πλατεία Μεταξουργείου», με συνέπεια να παραβιάζεται, ευθέως, ο ως άνω βασικός όρος της προαναφερθείσας με αριθμό 218048/23-11-2016 Διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και κατ’ ακολουθία να παραβιάζεται η νομιμότητα.

IV) Παράλληλα, παραβιάζεται και η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, αφού με τον τρόπο αυτό αποκλείσθηκαν από τον επίμαχο διαγωνισμό, υποψήφιοι που διέθεταν κτήρια που ευρίσκονται επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην περιφέρεια του Δήμου Περιστερίου, δεδομένου ότι γνώριζαν, ότι, σύμφωνα με τον ανωτέρω βασικό όρο της παραπάνω Διακήρυξης, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να προσφέρουν κτήρια που βρίσκονται εκτός του αμέσως ανωτέρω περιγράμματος οδών της πιο πάνω Διακήρυξης, όπως επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, αλλά εκτός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αθήνας και εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Περιστερίου.

V) Ακόμη, κατά παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, αγνοείται πλήρως, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, το γεγονός ότι η προσβασιμότητα του επίμαχου κτηρίου, είναι οριακή, κατά την ανωτέρω Διακήρυξη, ως προς την απόσταση του εν λόγω κτηρίου από σταθμό του «ΜΕΤΡΟ», καθώς βρίσκεται σε απόσταση βαδίσματος κατ’ ελάχιστον ίση με 1.140 μέτρων από το σταθμό «ΜΕΤΡΟ» των Σεπολίων, όπως προκύπτει από μέτρηση, ενώ η διαδρομή αυτή (που προτείνεται και στην κατατεθείσα προσφορά, ως συντομότερη, για την πρόσβαση του κοινού και των υπαλλήλων, στον πλησιέστερο σταθμό «ΜΕΤΡΟ» των Σεπολίων) οδηγεί στην απέναντι πλευρά της Λεωφόρου Κηφισού, σε σχέση με το κτήριο, περιλαμβάνει τμήμα μη διαμορφωθέντος δρόμου, με πέρασμα από στενό γεφυράκι μη επιτρεπτού πλάτους για Α.Μ.Ε.Α. και επίσης σε μεγάλα τμήματα της διαδρομής δεν υπάρχουν τα απαραίτητου πλάτους πεζοδρόμια για την κίνηση του κοινού, ούτε καν και έξω από το κτήριο, όπου το πεζοδρόμιο έχει πλάτος μόλις 50 εκ., κατάσταση που δημιουργεί κινδύνους για εργατικά ατυχήματα κατά την μετάβαση στην εργασία, αφού δεν διασφαλίζεται η ασφαλής μετάβαση στο χώρο εργασίας και που βέβαια λόγω της ήδη υπάρχουσας ρυμοτομικής πυκνότητας δεν μπορεί να διορθωθεί.

Ούτε η προσβασιμότητα του επίμαχου κτηρίου, ως προς την απόστασή του από το Σταθμό του «ΜΕΤΡΟ» του Αγίου Αντωνίου, είναι σύμφωνη, με την ανωτέρω Διακήρυξη, αφού η απόσταση του κτηρίου από τον εν λόγω σταθμό του «ΜΕΤΡΟ» είναι μεγαλύτερη των 1.200 μέτρων, ήτοι περίπου 1.450 μέτρα, ως προκύπτει από την προσαγόμενη Τεχνική Έκθεση (Σχετικό Νο 4).

VI) Άλλωστε, το ανωτέρω κτήριο, το οποίο έκρινε κατάλληλο η εν λόγω Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά τη θέση του και για το οποίο κατακύρωσε τη δημοπρασία η εν λόγω Οικονομική Επιτροπή, προς αγορά του, προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής και ως έδρα των Υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα, δεν μπορεί, κατά τη κοινή λογική, να ευρίσκεται εκτός των ορίων των Δήμων του Κεντρικού Τομέα, στο Δήμο Περιστερίου, δηλ. σε Δήμο του Δυτικού Τομέα.

Συγκεκριμένα το προς αγορά κτήριο που πρόκειται να στεγάσει ταυτόχρονα και τις υπηρεσίες (Δ/νσεις) του Κεντρικού Τομέα της Αθήνας βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων του Δυτικού Τομέα της Αθήνας και συγκεκριμένα του Δήμου Περιστερίου και όχι εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων του Κεντρικού Τομέα της Αθήνας, τους πολίτες των οποίων οφείλουν να εξυπηρετούν.

Εξάλλου στους Δήμους Περιστερίου και Αιγάλεω στεγάζονται και λειτουργούν ήδη οι αντίστοιχες υπηρεσίες (Δ/νσεις), που εξυπηρετούν τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας.

Εάν υλοποιηθεί η αγορά και η στέγαση των συγκεκριμένων υπηρεσιών θα οδηγηθούμε στη λειτουργία (2) ομοειδών Δ/νσεων στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθήνας και συγκεκριμένα στο Περιστέρι και καμίας στους Δήμους του Κεντρικού Τομέα Αθήνας.  Η κατάσταση αυτή πέραν της παραβίασης των παραπάνω αναφερόμενων διατάξεων του ν. 3852/2010 θα οδηγεί σε ιδιαίτερη καθημερινή ταλαιπωρία τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθήνας που συναλάσσονται με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, δεδομένης μάλιστα της δύσκολης προσβασιμότητας και της μεγαλύτερης απόστασης που έχει η συγκεκριμένη περιοχή, για τους πολίτες των Δήμων της Π. Ε. Κεντρικού Τομέα Αθήνας (Αθηναίων, Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνος, Ηλιούπολης και Δάφνης – Υμηττού).

VII) Τέλος, όπως έκρινε και το VI Τμήμα του Δικαστηρίου σας, συντρέχει ουσιώδης νομική πλημμέλεια στην επιμέρους φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής» και ειδικότερα μέχρι το στάδιο της κατακύρωσης με την με αριθμό 1057/5-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, λαμβανομένων υπόψη ότι:

α) Υπάρχει μια μόνο προσφορά και παρά ταύτα έγινε αποδεκτή, ενώ πρόκειται να δαπανηθούν εκατομμύρια ευρώ.

β) Υφίσταται μεγάλη διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του εν λόγω ακινήτου και του τιμήματος που θα καταβάλλει η Περιφέρεια Αττικής, για την αγορά του ως άνω ακινήτου, κάτω από τις γνωστές σε όλους συνθήκες της κτηματογοράς στη Χώρα μας, με την κατακόρυφη πτώση της εμπορικής αξίας των ακινήτων εν γένει και μάλιστα ακινήτων μεγάλης επιφάνειας, που παραμένουν επί χρόνια απρόσοδα. Η εν λόγω διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανένα στοιχείο, ήδη προσκομισθέν ή προσαγόμενο από την Περιφέρεια Αττικής, ούτε βέβαια με την εκ των υστέρων προσθήκη δαπανών,  που ούτε καν μνημονεύονται στην υπ’ αριθμ. 1057/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης της δημοπρασίας για την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου.

γ) Η προσαγόμενη από την Περιφέρεια Αττικής, στο Δικαστήριό σας, υπ’ αριθμό. 54/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τα όσα αναφέρονται σ’ αυτήν, στο τμήμα της, με το τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1057/05-05-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 1391/2017 ΚΑΙ 2341/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ VI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ 62-64 ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΟΜΟΡΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ», δεν ανατρέπουν, ούτε καν κλονίζουν την αιτιολογία της παραπάνω με αριθμό 2341/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Δικαστηρίου σας.

Προς τούτο, προσάγω και το με αριθμό 16/16-1-2018 έγγραφό μου, που έχει συμπεριληφθεί, ένθετο, στην προσαγόμενη υπ’ αριθμό 53/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Σχετικό Νο 5), μετά των αναφερομένων σ’ αυτό, i) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για ακίνητα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Σχετικό Νο 6), ιι) των Όρων Δημοσίου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, για τη μακροχρόνια εκμίσθωση πολυωρόφου κτηρίου (Σχετικό Νο 7) και iii) του με αριθμό 207/4-10-2017 εγγράφου μου, απευθυνόμενου στην Περιφερειακή Αρχή της Αττικής (Σχετικό Νο 8), όπου καταρρίπτονται, ως έωλα, τα επιχειρήματα της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Η επίκληση της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος απαιτεί την αξιοποίηση όλων των αναξιοποίητων δημοσίων κτηρίων εάν και εφ’ όσον η Περιφερειακή Αρχή θέλει να κάνει πράξη αυτά για τα οποία και η ίδια «έχει αυτοδεσμευθεί με τη διακήρυξη του διαγωνισμού (άρθρο 9.13), για τήρηση των αρχών της οικονομικότητας και αποδοτικότητας ως μερικότερων εκδηλώσεων της γενικής αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, που έχουν θεσπιστεί επίσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος».

 δ) Ενδεικτικά και μόνο, προς συναγωγή των ανάλογων συμπερασμάτων, επισημαίνεται, ότι:

δα) Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, προσπαθώντας να πείσει, ότι δεν υπήρχε, κατά το χρόνο έκδοσης της ως άνω με αριθμό 1057/5-5-2017 απόφασής της (5-5-2017), διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του εν λόγω ακινήτου και του τιμήματος που θα καταβάλλει η Περιφέρεια Αττικής, για την αγορά του ίδιου ως άνω ακινήτου, φθάνει στο σημείο να υποστηρίξει, ότι: «Γ) Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών εκκινεί τη διαδικασία αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών μέσω Πιστοποιημένων Εκτιμητών, βάσει της ΠΟΛ 1005/2018 (ΦΕΚ Β‘ 20/11-01-2018) («Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης …»), εκκινώντας δηλαδή από τις πραγματικές αγοραίες αξίες προκειμένου να διορθωθούν οι αντικειμενικές.», προβάλλει δηλαδή ισχυρισμό, που σχετίζεται με μελλοντικά γεγονότα, ενώ αποφεύγει να παραδεχτεί, ότι υπάρχει πιθανότητα, κατά την μελλοντική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, στην επίμαχη περιοχή, να υπάρξει και μείωση των αντικειμενικών αξιών τους

Ταυτόχρονα με τον ισχυρισμό της αυτό θέλει να οδηγήσει, να συμπαρασύρει μέσω και της αγοράς του συγκεκριμένου ακινήτου σε τιμή 50% πάνω από τις σημερινές αντικειμενικές αξίες, σε αύξηση των αντικειμενικών αξιών στις λαϊκές γειτονιές της Δυτικής Αθήνας και συγκεκριμένα του Δήμου Περιστερίου, με αποτέλεσμα την αύξηση της φορολογίας των λαϊκών οικογενειών.

δβ) Σύμφωνα με την προσαγόμενη σχετική καταρτισθείσα Σύμβαση για Εκτίμηση του επίμαχου Ακινήτου (Σχετικό Νο 9), το κόστος της, κατά περίεργο και μη συνηθιζόμενο στις συναλλαγές τρόπο, επιβαρύνει την πωλήτρια εταιρεία και όχι την αγοράστρια Περιφέρεια, καίτοι η τελευταία έχει το αποκλειστικό βάρος αποδείξεως του συμφέροντος του τελικά επιτευχθέντος τιμήματος αγοράς του παραπάνω ακινήτου (σχετική και η προσαγόμενη από 19-4-2017 σχετική Εντολή Ανάθεσης Εκπόνησης Έκθεσης Εκτίμησης Ακινήτου – Σχετικό Νο 10).

ε) Περαιτέρω, η Περιφέρεια Αττικής, σκόπιμα, παραλείπει να αναφέρει, το χρονικό διάστημα, που το επίμαχο ακίνητο παραμένει απρόσοδο, χωρίς καμιά εκμετάλλευση, γεγονός το οποίο αποτελεί μειωτικό της αγοραίας αξίας του στοιχείο.

στ) Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία, που προσάγει και επικαλείται η Περιφέρεια Αττικής, δεν είναι πρόσφορα για να αποδείξουν την πραγματική εμπορική αξία του επίμαχου ακινήτου και.

ζ) Είναι χαρακτηριστικό, ότι η Περιφέρεια Αττικής θέλει να αγνοεί, ότι, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων, σε πολλές περιοχές της Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, είναι σήμερα μεγαλύτερες των εμπορικών αξιών τους.

Επειδή, ενόψει όλων των προεκτεθέντων, κατά την άποψή μου, η ανωτέρω επιχειρούμενη αγορά ακινήτου, από την Περιφέρεια Αττικής, παραβιάζει, ευθέως και πολλαπλώς, το νόμο.

                     ΓΙΑ  ΑΥΤΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ

Και τη ρητή επιφυλάξει παντός εν γένει δικαιώματός μου.

                              Α  Ι  Τ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

Να απορριφθεί, από το Δικαστήριό σας, η παραπάνω ένδικη Αίτηση Αναθεώρησης της Περιφέρειας Αττικής, κατά της με αριθμό 2341/2017 απόφασης του VI Τμήματος του Δικαστηρίου σας, επί τω τέλει να μην εγκριθεί η παραπάνω κατακύρωση δημοπρασίας, που έγινε με την ως άνω με αριθμό 1057/5-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, προς αγορά ακινήτου, που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και ως κτήριο στέγασης Υπηρεσιών της, του Κεντρικού Τομέα Αθήνας και που βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου, λόγω ευθείας και πολλαπλής παράβασης του νόμου.-

data-matched-content-rows-num="4,2" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_stacked"