Γ. Πατούλης: Χωρίς ιδεοληψίες, θα διασφαλίσουμε στους εργαζόμενούς μας ότι θα εργάζονται με ασφάλεια, σε ανθρώπινες συνθήκες

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με τις ανάγκες καθαριότητας στους χώρους των υπηρεσιών μας, επιβεβαιώνει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας και των εργαζομένων προκειμένου να εξευρεθούν μόνιμες και ρεαλιστικές λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα, που επηρεάζουν τη λειτουργία της Περιφέρειας.

Από την πρώτη μέρα της θητείας της νέας περιφερειακής αρχής έχουν ήδη δρομολογηθεί μια σειρά από λύσεις σε θέματα που μας ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια, όπως μεταξύ άλλων η απόκτηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για όλα τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες της Περιφέρειας, ή η πρόσληψη γιατρών εργασίας για το προσωπικό μας.

  • Η καθαριότητα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.

Το ζήτημα της καθαριότητας των κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής είναι ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα. Η νέα διοίκηση βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κατάσταση, κατά την οποία το μόνιμο προσωπικό καθαριότητας ήταν σημαντικά μικρότερο σε σχέση με τον αριθμό των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες μας, ενώ δεν υπήρχαν ούτε ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας για να εκτελούν την κρίσιμη αυτή υπηρεσία, αφού δεν υπήρχε μόνιμο προσωπικό.

Από την πρώτη στιγμή απευθυνθήκαμε στην αρμόδια νομική υπηρεσία και της ζητήσαμε να μας ενημερώσει, σχετικά με τη διαδικασία κάλυψης κενών οργανικών θέσεων στην Περιφέρεια Αττικής με μόνιμο προσωπικό. Στην προκειμένη περίπτωση, για προσωπικό καθαριότητας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε, η διαδικασία για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, που ξεπερνά τα τρία χρόνια. Ενώ ακόμη και η αξιοποίηση του θεσμού της κινητικότητας, που είναι εθελοντικού χαρακτήρα, δεν διασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκών που υπάρχουν.

  • Θα δώσουμε ρεαλιστική λύση.

Όσοι λοιπόν μιλούν για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, με την οποία δεν είμαστε αντίθετοι αλλά είναι χρονοβόρα, ουσιαστικά μιλούν για διαιώνιση του προβλήματος.

Εμείς θα προχωρήσουμε στη διαδικασία για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού αλλά παράλληλα σε συνεργασία με τους εργαζόμενούς μας θα αναζητήσουμε μια άμεση λύση, η οποία δεν μπορεί να δοθεί αν επιμένουν κάποιοι σε ιδεοληπτικές επιλογές που διαιωνίζουν και δεν επιλύουν το πρόβλημα.

 

  • Ποια είναι η διαδικασία για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού

Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από τα στελέχη της νομικής μας υπηρεσίας, προβλέπονται τα παρακάτω για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού :

Σύμφωνα με το άρθρο 244 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, με τίτλο «Πρόσληψη προσωπικού - Διαδικασία προσλήψεων», ορίζεται ότι

«1. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού, του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, αποφασίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο

2. Η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, για την πρόσληψη, περιλαμβάνει τις οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας ότι έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία πίστωση για την μισθοδοσία του υπό πρόσληψη προσωπικού.

3. Η πλήρωση των κενών ή κενούμενων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων των Περιφερειών διενεργείται με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α` 28), όπως ισχύει. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων είναι δυνατό να γίνει κατ` εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (ΑΣΕΠ).

4. Η κίνηση της διαδικασίας πρόσληψης προϋποθέτει έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

5. Ο διορισμός ή η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του περιφερειάρχη, αφού προηγουμένως εκδοθεί απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το ν. 3833/2010. Περίληψη της απόφασης διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο».

  • Τι ισχύει με το θεσμό της κινητικότητας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας» έχει θεσπιστεί η εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη με μετάταξη ή απόσπαση.  Σύμφωνα με αυτό η κινητικότητα έχει εθελούσιο χαρακτήρα για τον υπάλληλο και διενεργείται με βάση την αρχή της δημοσιότητας. Η μετακίνηση από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ` έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο κάθε έτους οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται και για τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α` και β` βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων. Τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων (Πίνακας) για τις προσφερόμενες-διαθέσιμες θέσεις στο Δημόσιο. Ο Πίνακας για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας δημοσιοποιείται την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους με την ανάρτησή του σε ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για το σκοπό αυτόν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η μετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, μέχρι τις 15 Μαΐου, και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και την υπηρεσία προέλευσής του. Αντίστοιχες διαδικασίες ακολουθούνται και για το δεύτερο και τρίτο κύκλο κινητικότητας, με αποστολή αιτημάτων το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Απριλίου και του Αυγούστου αντίστοιχα, ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης την 1η Ιουνίου και την 1η Οκτωβρίου αντίστοιχα, υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων στην υπηρεσία υποδοχής μέχρι τις 15 Ιουνίου και τις 15 Οκτωβρίου αντίστοιχα, αξιολόγηση των υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής μέχρι τις 31 Ιουλίου και τις 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα και έκδοση της απόφασης μετάταξης ή απόσπασης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους αντίστοιχα.

Συνεπώς, στην πρώτη περίπτωση η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εξαρτάται από την έγκριση της τριμελούς εξ Υπουργών  Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και συνήθως είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, καθώς η όλη διαδικασία διενεργείται μέσω ΑΣΕΠ. Ενώ στην περίπτωση της κάλυψης κενών οργανικών θέσεων μέσω του Συστήματος Κινητικότητας (μετατάξεις – αποσπάσεις), έχει εθελούσιο χαρακτήρα και εξαρτάται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχής από υπαλλήλους  αντίστοιχων ειδικοτήτων του δημοσίου τομέα.

Ζακ
(22/09)-ANAKATA