Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την εφαρμογή και έκδοση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, επιβεβαιώνει την ανάγκη ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας και των εργαζομένων μας.

Μόνον έτσι θα λειτουργήσουμε συλλογικά και σε πνεύμα συνεργασίας, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος, που μπορεί να επιτευχθεί με την συμμετοχή όλων μας.

Στο πνεύμα αυτό, έχουμε προχωρήσει στην έκδοση και αποστολή εγκυκλίου-εγγράφου προς όλους τους Προϊσταμένους, στο οποίο δίδονται σαφείς οδηγίες, τόσο για την πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων στις συμβάσεις εργασίας, με τις οποίες ρυθμίζονται όροι και συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων στις Περιφέρειες, με την επισήμανση ότι οι κανονιστικοί όροι τους έχουν υποχρεωτική ισχύ. Όσο και για την ορθή εφαρμογή των προβλεπομένων σε αυτές ρυθμίσεων και δικαιωμάτων, σε πλήρη ανάλυση.

 

Επιπλέον, πέρα των ανωτέρω οδηγιών δόθηκε υπόδειγμα σχεδίου απόφασης προς διευκόλυνση των υπηρεσιών αλλά και την ομοιομορφία των εκδιδομένων αποφάσεων, προς αποφυγή καθυστερήσεων αλλά και στρεβλών ερμηνειών. 

Σε κάθε περίπτωση ουδεμία απόφαση εκκρεμεί προς υπογραφή  από το αρμόδιο όργανο. 

Ας μην ανησυχεί ο Σύλλογος λοιπόν, αφού για τη σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελεί προτεραιότητα.