Συνεδρίασε την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

 1. Συζήτηση – Ενημέρωση αναφορικά με τις διαδικασίες καθαρισμού, συντήρησης και έργων διευθέτησης ρεμάτων. Την ενημέρωση, εκ μέρους της Διοίκησης, ανέλαβε η Γενική Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, κ. Ε. Βελγάκη.
 2. Συζήτηση – ενημέρωση για τα δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας Αττικής. Τη σχετική ενημέρωση στο Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ανέλαβαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Αγγελόπουλος και Ι. Κεχρής.
 3. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)» για τη: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και ανακατασκευής Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Αθηνών». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος εγκρίθηκε ομόφωνα.
 4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 5. Λήψη απόφασης για την εξαίρεση επιστημονικού συνεργάτη από τον περιορισμό άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος. Η εισήγηση του Προέδρου του Π.Σ. κ. Χ. Θεοδωρόπουλου εγκρίθηκε ομόφωνα.
 6. Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής (άρθρο 28 Ν.4497/2017 ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής επικύρωσε το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας.  
 7. Ένταξη της Περιφέρειας Αττικής ως μέλος στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. (WHOHellenicHealthyCitiesNetwork). Όροι και προϋποθέσεις, Έγκριση Καταστατικού, Ορισμός Εκπροσώπων. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 8. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην Κάτω Ελευσίνα» του Δήμου Ελευσίνας. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη εγκρίθηκε ομόφωνα.
 9. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 10.  Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Αττικής στα Κέντρα Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας (ΚΕ.Π.Ε.Ν.). Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Δημόπουλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 11.  Ορισμός αιρετού εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στην Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/1994) όπως ισχύει. Η εισήγηση του Προέδρου του Π.Σ. κ. Χ. Θεοδωρόπουλου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 12.  Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 13.  Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 14.  Ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας Αττικής στη Γενική Συνέλευση Μετόχων της υπό εκκαθάριση «ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» με θέμα την έγκριση ισολογισμού εκκαθάρισης και το πέρας αυτής. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 15.  Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού έως 20.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για συμβουλευτικές υπηρεσίες σύνταξης οδικού χάρτη για τη σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας της Περιφέρειας Αττικής και υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 16.  Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής για το Β΄ εξάμηνο του 2018 και το Α΄ εξάμηνο του 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Μελάς εγκρίθηκε ομόφωνα.
 17.  Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή στελεχών Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στο συνέδριο «SafeCorfu2019: 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις νέες Τεχνολογίες» που θα πραγματοποιηθεί από 06/11 έως 09/11/2019 στην Κέρκυρα. Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Κόκκαλη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 18.  Έγκριση σκοπιμότητας διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας. Η εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Σ. Αντωνάκου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 19.  Έγκριση σκοπιμότητας διοργάνωσης συναυλίας με τίτλο «Εμπρός της Ελλάδος παιδιά», στις 27 Οκτωβρίου 2019, στο Πεδίο του Άρεως, εν όψει του του εορτασμού της εθνικής επετείου του έπους 1940-1944. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 20.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εγκατάσταση Λυμάτων και Βοθρολυμάτων του Δήμου Αγκιστρίου». Η εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ν. Παπαδάκη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
 21.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ετήσιας δυναμικότητας 437,5 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 35 στρεμμάτων της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.», που αφορά μετεγκατάσταση αυτής από τη θέση εξωτερικά του όρμου Μπίστι στη θέση δυτικά χερσονήσου Μπίστι, νήσου Πόρου, Δήμου Πόρου, Π.Ε. Νήσων. (ΠΕΤ: 1904087713). Η αρνητική εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ν. Παπαδάκη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Όλες οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=32816:21i-synedriasi-p-s-2019&catid=123&Itemid=98