Οικονομική Ζωή

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία 1/338-339 οικογενειακού τάφου στο Α’ Κοιμητήριο, αξίας 154.352,31€, στην κ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΖΟΥΠΠΑ.
  Ημ/νια: 07/01/2022 13:16:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΣΛ7Ω6Μ-ΔΘΥ
 2. Θέμα: «Έγκριση ετήσιου οικονομικού απολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 7ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τη με αριθμό 11/26.04.2021 (ΑΔΑ:ΨΛ8ΓΟΕΗ9-ΚΦΠ) απόφαση της Επιτροπής».
  Ημ/νια: 04/01/2022 13:59:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 63Μ0Ω6Μ-Φ01
 3. Θέμα: «Έγκριση ετήσιου οικονομικού απολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τη με αριθμό 15/23.04.2021 (ΑΔΑ:6ΠΞ6ΟΕΗ9-ΚΦΠ) απόφαση της Επιτροπής».
  Ημ/νια: 04/01/2022 13:56:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9Ζ02Ω6Μ-ΡΨΚ
 4. Θέμα: «Έγκριση ετήσιου οικονομικού απολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τη με αριθμό 03/11.05.2021 (ΑΔΑ:ΩΖΗΕΟΕΗ9-ΛΥΦ) απόφαση της Επιτροπής».
  Ημ/νια: 04/01/2022 13:52:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 97Δ6Ω6Μ-ΒΟΞ
 5. Θέμα: «Έγκριση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 7ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με την με αριθμό 58/16.04.2021 (ΑΔΑ:ΨΥ5ΡΟΕΗ9-ΜΝΗ) απόφαση της Επιτροπής».
  Ημ/νια: 04/01/2022 13:49:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΗΑΧΩ6Μ-ΔΚΛ
 6. Θέμα: «Έγκριση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τη με αριθμό 70/10.09.2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΙΛΟΕΗ9-5ΡΕ) απόφαση της Επιτροπής».
  Ημ/νια: 04/01/2022 13:45:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΦΦΒΩ6Μ-ΒΧ6
 7. Θέμα: Έγκριση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία πολ.Β 14/268 οικογενειακού τάφου στο Α’ Κοιμητήριο, αξίας 59.492,44€, στην κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΑΝΔΑΚΗ.
  Ημ/νια: 04/01/2022 13:09:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΜΕΛΩ6Μ-ΛΘΤ
 8. Θέμα: «Έγκριση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 6ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τη με αριθμό 60/09.11.2021 (ΑΔΑ:9ΔΕ5ΟΕΗ9-Υ7Ο) απόφαση της Επιτροπής».
  Ημ/νια: 03/01/2022 14:37:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΛΠΙΩ6Μ-ΖΚ2
 9. Θέμα: «Έγκριση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τη με αριθμό 94/11.10.2021 (ΑΔΑ: ΩΖΞ6ΟΕΗ9-Ψ9Χ) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής».
  Ημ/νια: 03/01/2022 14:33:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΣ64Ω6Μ-2Τ3
 10. Θέμα: «Έγκριση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με τη με αριθμό 26/23.04.2021 (ΑΔΑ:6ΥΩΒΟΕΗ9-19Ξ) απόφαση της Επιτροπής».
  Ημ/νια: 03/01/2022 14:25:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΛΥ9Ω6Μ-Υ0Θ