Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση του από 30.12.2021 2Α Πρακτικού – Γνωμοδότησης ως ενιαίο σύνολο με το από 15.12.2021 2ο Πρακτικό – Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 53.655.680,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά: α) στην τροποποίηση του 3ου μέρους του 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης και συναφώς στην τροποποίηση του 3ου μέρους του διατακτικού της με αριθμό 1860/20.12.2021 (ΑΔΑ:69ΡΦΩ6Μ-Γ09) πράξης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αφαίρεση από αυτά του λεκτικού «…και την βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς του», β) στη συμπλήρωση του 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης και συναφώς στη συμπλήρωση του 2ου μέρους του διατακτικού της με αριθμό 1860/20.12.2021 (ΑΔΑ:69ΡΦΩ6Μ-Γ09) πράξης της Οικονομικής Επιτροπής με τη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και γ) στην ισχύ κατά τα λοιπά του διατακτικού της με αριθμό 1860/20.12.2021 (ΑΔΑ:69ΡΦΩ6Μ-Γ09) πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.
  Ημ/νια: 11/01/2022 14:47:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 90ΠΓΩ6Μ-9Ψ4
 2. Θέμα: Έγκριση για την εξειδίκευση κατανομής πίστωσης ποσού 37.200,00€ από τον Κ.Α. 7413.108 για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ», που καθορίζει η μελέτη με τίτλο “ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
  Ημ/νια: 11/01/2022 14:16:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9Ω05Ω6Μ-ΒΚΝ
 3. Θέμα: Έγκριση του από 13.12.2021 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης και του από 30.12.2021 3ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 264.990,23€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορούν στα στάδια αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς και ορισμού προσωρινού αναδόχου, αντίστοιχα.
  Ημ/νια: 11/01/2022 13:29:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 92ΑΡΩ6Μ-ΠΝΨ
 4. Θέμα: Έγκριση της τροποποίησης του 3ου μέρους της με αριθμό 1862/2021 (ΑΔΑ:Ρ4ΣΑΩ6Μ-ΟΥ7) πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στη διαδικασία κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών μηχανημάτων-οχημάτων για εργασίες αντιμετώπισης των φαινομένων έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2022 – 2023 έως τις 31.12.2023, ως προς την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής από 30.12.2021 σε 14.01.2022, προκειμένου να τύχει μεγαλύτερης δημοσιότητας και περισσότερων συμμετοχών.
  Ημ/νια: 11/01/2022 13:16:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΠΓ0Ω6Μ-ΣΧ1
 5. Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής ποσών σύμφωνα με το εισηγητικό έγγραφο, που αφορούν σε τέλη καθαριότητας – φωτισμού και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων αντίστοιχα, για την εναρμόνισή τους από τα οριζόμενα στη με αριθμό 1262/20 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών»
  Ημ/νια: 07/01/2022 13:25:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΚΝΣΩ6Μ-0ΛΟ
 6. Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 201,60€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης»
  Ημ/νια: 07/01/2022 13:24:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 60Ν1Ω6Μ-ΥΜΜ
 7. Θέμα: Έγκριση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία 1/338-339 οικογενειακού τάφου στο Α’ Κοιμητήριο, αξίας 154.352,31€, στην κ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΖΟΥΠΠΑ.
  Ημ/νια: 07/01/2022 13:16:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΣΛ7Ω6Μ-ΔΘΥ
 8. Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 986,15€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης»
  Ημ/νια: 07/01/2022 13:06:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ9ΛΠΩ6Μ-Ω4Β
 9. Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 220,31€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΟΒΙΑ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης»
  Ημ/νια: 07/01/2022 12:57:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΞ69Ω6Μ-ΗΛ7
 10. Θέμα: «Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 582,20€ που αφορά σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), σε βάρος της κας ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΛΥΡΑ, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης»
  Ημ/νια: 07/01/2022 12:54:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΜ39Ω6Μ-077