sepolia logo

Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση της κίνησης εκτός του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα στον Δήμο Φολεγάνδρου της Περιφέρειας Κυκλάδων, του υπηρεσιακού οχήματος-καδοπλυντηρίου με αριθμό ΜΕ 140860 (ΔΑ 2491) της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, συνοδεία 1 χειριστού μηχανήματος και 2 εργατών, για 4 ημέρες, με ημερομηνία αναχώρησης την Παρασκευή 09.06.2023 και ημερομηνία επιστροφής τη Δευτέρα 12.06.2023
  Ημ/νια: 01/06/2023 13:51:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΗ1ΖΩ6Μ-63Ψ
 2. Θέμα: Έγκριση της παράτασης λήξης ισχύος του εγκεκριμένου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Νο000768/01.03.2023 κατά 1 μήνα, ήτοι έως 05.06.2023
  Ημ/νια: 01/06/2023 13:50:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 98Υ9Ω6Μ-ΠΩΔ
 3. Θέμα: Έγκριση του συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 1.007,60€ του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ, για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο με αριθμό κυκλοφορίας ΖΝΑ-1410 αυτοκίνητό του, από πτώση δομικών υλικών επί της οδού ΕΥΜΕΝΟΥΣ 13
  Ημ/νια: 01/06/2023 13:47:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΕΖΒΩ6Μ-Λ5Ι
 4. Θέμα: Έγκριση της εξειδίκευσης κατανομής πίστωσης ποσού 1.600,00€ από τον Κ.Α. 6421.001 Φ10, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Διπλωματικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων, Πρέσβη κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ, για τη μετάβασή του στις Βρυξέλλες από τις 06 έως και τις 16 Ιουνίου, προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλητής στο Brussels Urban Summit (BUS)
  Ημ/νια: 01/06/2023 13:46:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΝΜ7Ω6Μ-221
 5. Θέμα: «Έγκριση της μη άσκησης των ενδίκων μέσων της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 2707/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Τριμελές) με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή του κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΕΡΙΒΙΩΤΗ που αφορά σε αποζημίωση».
  Ημ/νια: 01/06/2023 09:43:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 693ΟΩ6Μ-ΨΓΑ
 6. Θέμα: «Έγκριση του από 22.05.2023 Ενιαίου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης της 8ης Εκτελεστικής Σύμβασης βάσει της με αριθμό 269803/04.12.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007773026) Συμφωνίας – Πλαίσιο με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το με αριθμό 62876/01.03.2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012211404) Συμφωνητικό Τροποποίησης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.190.480,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στην αξιολόγηση του περιεχομένου της προσφοράς (οικονομική προσφορά & επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης) του συμβαλλόμενου αναδόχου και στην κατακύρωση του αποτελέσματος της με α/α 192826 συστημικής διαδικασίας ΕΣΗΔΗΣ»
  Ημ/νια: 31/05/2023 12:13:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΦΔΥΩ6Μ-ΒΘΘ
 7. Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 1.193.300,00€ όπως περιγράφεται στη με αριθμό πρωτοκόλλου 44850/18.05.2023 (ΑΔΑ: ΩΝΘΩ46ΜΤΛ6-77Η) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών».
  Ημ/νια: 31/05/2023 10:42:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ο1ΗΩ6Μ-Μ74
 8. Θέμα: «Έγκριση του από 25.05.2023 6ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023-2024», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 2.060.895,13€ και δικαίωμα προαίρεσης (ΚΥΑΔΑ) 482.352,93€, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 2.543.248,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, που αφορά: α) στην αποδοχή της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς συμμετέχοντα οικονομικού φορέα στην ΟΜΑΔΑ 4 «ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ», β) στην ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ 4 «ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ» και γ) στη συνέχιση της με αριθμό 179999 συστημικής διαδικασίας με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ηλεκτρονικής ειδοποίησης στον Προσωρινό Ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος για την ΟΜΑΔΑ 4 «ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ»».
  Ημ/νια: 31/05/2023 08:53:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΨΕΓΩ6Μ-ΑΑΛ
 9. Θέμα: Απόρριψη του με Α.Π.155598/25.05.2023 υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.», επί της με Α.Π.148868/18.05.2023 εισήγησης της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, επί της οποίας ελήφθη η με αριθμό 377/22.05.2023 (ΑΔΑ: ΡΓΚΣΩ6Μ-ΕΤΡ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: α) απορρίφθηκε η με Α.Π.140819/11.05.2023 ένσταση - αίτηση ακύρωσης ή διόρθωσης της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.», κατά της με αριθμό 315/02.05.2023 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής και β) εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 της διακήρυξης της ανωτέρω δημοπρασίας
  Ημ/νια: 30/05/2023 13:38:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9Μ95Ω6Μ-ΤΔΚ
 10. Θέμα: α) Ανάκληση της με αριθμό 308/02.05.2023 (ΑΔΑ:ΡΒ6ΣΩ6Μ-ΣΦΛ) Πράξης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την παροχή υπηρεσιών για την «ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ” ΤΟΥ Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020” - MIS 5045464», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 63.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, λόγω εκ παραδρομής αναφοράς σε λάθος ονόματα Μελών και β) Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ανωτέρω διαδικασίας
  Ημ/νια: 30/05/2023 12:32:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΚΖΝΩ6Μ-ΒΛ5
Πολιτική διαχείρισης cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies τα οποία ανιχνεύουν την δραστηριότητά σας. Αυτό γίνεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του. Επίσης και η Google χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.