Δ/νση Οδοποιΐας Αποχέτευσης και Κοινόχρηστων χώρων

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές, Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022.
  Ημ/νια: 10/01/2022 08:35:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 62Τ4Ω6Μ-Γ9Ω
 2. Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022.
  Ημ/νια: 10/01/2022 08:26:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΞΓ0Ω6Μ-ΑΕ7
 3. Θέμα: 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
  Ημ/νια: 27/12/2021 09:44:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΧΠΔΩ6Μ-ΤΣ4
 4. Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η Επιστροφής εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση - επισκευή πλατειών, πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στην 2η και 3η Δ.Κ. έτους 2015».
  Ημ/νια: 22/12/2021 11:32:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΝΜΝΩ6Μ-Ψ3Ξ
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Α», με Ανάδοχο την εταιρία «LM CONSTRUCTION AKTE»
  Ημ/νια: 13/12/2021 12:13:43
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΡΒ9Ω6Μ-1ΑΟ
 6. Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η Απομείωση εγγυήσεων ανάληψης δεκάτων για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΙΡΑ ΕA 158 & ΕΑ 159/2017» με ανάδοχο την εταιρία ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.
  Ημ/νια: 10/12/2021 11:42:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 68Ω8Ω6Μ-ΕΧΨ
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δ.Κ.», με Ανάδοχο την εταιρία IRKAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
  Ημ/νια: 09/12/2021 13:29:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΙΜΦΩ6Μ-ΞΧΛ
 8. Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η Μείωσης εγγυήσεων του έργου : « AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ 4ης ΚΑΙ 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση « ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.»
  Ημ/νια: 07/12/2021 12:02:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 69ΘΧΩ6Μ-8ΡΗ
 9. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωσης των εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 5ης ,6ης και 7ης Δ.Κ. ΣΑ 88/2019»
  Ημ/νια: 07/12/2021 11:36:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 99Φ5Ω6Μ-Ξ89
 10. Θέμα: 3η μείωση εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ στις 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ποσού 6.117,99€, της αναδόχου ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.
  Ημ/νια: 07/12/2021 10:22:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6698Ω6Μ-ΣΜΖ