Δημοσιεύονται οι Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ'αριθ. πρωτ. 035779/01-02-2019 Ανακοίνωσης του κωδικού θέσης: 105 ( Εκπαιδευτές στις Νέες Τεχνολογίες ). Ενστάσεις μπορούν να γίνουν από 08/03/2019 μέχρι και 18/03/2019, Λιοσίων 22, 2ος όροφος στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου και θα απευθύνονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

Πληροφορίες: 210 3420638

Δείτε παρακάτω:
1. Κωδικός 105: Εκπαιδευτές στις Νέες Τεχνολογίες, Πίνακας Κατάταξης
2. Κωδικός 105: Εκπαιδευτές στις Νέες Τεχνολογίες, Πίνακας Απορριπτέων

Πεμ, 07/03/2019 - 11:20