Δημοσιεύεται ο Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας του κωδικού θέσης:103 ειδικότητας: ΠΕ Διοικητικού, σε ορθή επανάληψη, της υπ' αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωσης.

Δείτε παρακάτω:

Κωδικός θέσης 103: ΠΕ Διοικητικού (ορθή επανάληψη)

Δείτε ολόκληρη την υπ' αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωση:

Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ'αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωσης

Τρι, 12/05/2020 - 11:20
Ζακ
(22/09)-ANAKATA