Δημοσιεύονται οι Ανασυνταχθέντες πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των κωδικών θέσεων: 117 και 118 ειδικοτήτων: ΥΕ Εργατών/τριων Καθαριότητας Εξωτερικών χώρων και ΥΕ Εργατών/τριών Κοιμητηρίων αντίστοιχα καθώς και οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας κωδικού θέσης:119 ειδικότητας:ΥΕ Καθαριστών/στριων και κωδικού θέσης:120 ειδικότητας: ΥΕ Φυλάκων σε ορθή επανάληψη της υπ'αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωσης.

Ανασυνταχθείς Πίνακας Κωδικού θέσης: 117 Ειδικότητα ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας εξωτερικών χώρων

Ανασυνταχθείς Πίνακας Κωδικού θέσης: 118 Ειδικότητα ΥΕ Εργατών/τριών Κοιμητηρίων

Ορθή Επανάληψη Κωδικού θέσης: 119 Ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/στριών

Ορθή Επανάληψη Κωδικού θέσης: 120 Ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων

Δείτε ολόκληρη την υπ' αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωση:

Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ'αριθ. πρωτ. 067586/24-03-2020 Ανακοίνωσης

Δευ, 18/05/2020 - 12:25