Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Ημ/νια: 14/01/2022 07:44:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΛ0ΟΩ6Μ-29Α
 2. Θέμα: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
  Ημ/νια: 14/01/2022 07:39:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 633ΚΩ6Μ-ΛΒ0
 3. Θέμα: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Ημ/νια: 13/01/2022 11:45:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 68ΥΟΩ6Μ-Υ9Ο
 4. Θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
  Ημ/νια: 13/01/2022 11:42:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ6ΡΤΩ6Μ-ΝΟΦ
 5. Θέμα: Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
  Ημ/νια: 13/01/2022 11:41:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΦΖΕΩ6Μ-ΝΗΞ
 6. Θέμα: Έγκριση του δημοσίου χαρακτήρα της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης 09-01-2022.
  Ημ/νια: 13/01/2022 11:38:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 67ΥΨΩ6Μ-14Ζ
 7. Θέμα: Έγκριση για την αποδοχή δωρεάς υπό όρο, ακινήτου ευρισκόμενου στην Αθήνα επί της οδού Ηπείρου αρ. 15, προς το Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Μορφωτικό Ίδρυμα Δήμου Αθηναίων»
  Ημ/νια: 10/01/2022 13:48:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΜΥΤΩ6Μ-ΟΞΧ
 8. Θέμα: Έγκριση για την επιχορήγηση του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ (Ε.Ε.Α.)» με το ποσό των 250.000 €.
  Ημ/νια: 30/12/2021 12:59:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ48ΨΩ6Μ-ΝΓΙ
 9. Θέμα: Έγκριση του κατεπείγοντος για λήψη απόφασης σχετικά με την επιχορήγηση ή μη του Φιλανθρωπικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ (Ε.Ε.Α.)» με το ποσό των 250.000 €, για την άμεση κάλυψη (εντός του μηνός Δεκεμβρίου) ανελαστικών επιτακτικών αναγκών του, σύμφωνα με το άρθρο 67 § 5 του Ν. 3852/2010.
  Ημ/νια: 30/12/2021 12:56:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ76ΞΩ6Μ-ΨΔΠ
 10. Θέμα: Έγκριση επί της έκθεσης πεπραγμένων Α΄ εξαμήνου 2021, ήτοι από 01-01-2021 έως και 30-06-2021 της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και την υπ` αριθμ. 1806/21 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
  Ημ/νια: 23/12/2021 08:40:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΤΤΦΩ6Μ-ΑΕΝ